• 22307 18 15
  09:00 - 19:00 Zadzwoń do ekspertów od kodów kreskowych!
 • Kontakt
 • Chat
 • Moje konto

Polityka prywatności

Logiscenter: Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej jako "Polityka Prywatności") jest przekazanie użytkownikom (dalej zwanym "Użytkownikami") odwiedzającym stronę internetową działającą pod domeną www.logiscenter.com oraz wszelkimi subdomenami od niej zależnymi ("Strona Internetowa"), w sposób jasny i precyzyjny, informacji o przetwarzaniu danych osobowych pozyskiwanych przez spółkę GRUPO LOGISCENTER, S.L. (dalej jako "LOGISCENTER" lub "Spółka") za pośrednictwem Strony Internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Strony Internetowej udostępnianej Użytkownikom przez LOGISCENTER, przy czym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z politykami prywatności i ochrony danych osobowych zawartymi na stronach internetowych dostępnych poprzez hiperłącza umieszczone na Stronie Internetowej, którymi LOGISCENTER nie zarządza w sposób bezpośredni.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji pozyskiwanych przez LOGISCENTER za pośrednictwem Strony Internetowej, na przykład poprzez formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy lub w czasie przeglądania strony. Ma ona zastosowanie również w przypadkach, gdy LOGISCENTER powołuje się na jej postanowienia i/lub wskazuje ją jako mającą zastosowanie do określonego przypadku przetwarzania danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka informuje Użytkowników, że dane osobowe podawane przez nich za pośrednictwem Strony Internetowej są włączane do prowadzonych przez nią zbiorów danych, których jest administratorem.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego lub podobnych, a także podanie przez Użytkownika danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, jest równoznaczne z zapoznaniem się i bezwzględną akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Wobec powyższego, Użytkownikom zaleca się uprzednie uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Właścicielem tej Strony Internetowej jest GRUPO LOGISCENTER, S.L., CIF B85538601; siedziba: Calle Fuerteventura, 4, planta 2, oficina 8, San Sebastián de los Reyes (Madrid), kod pocztowy 28700; spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, tom 26.059, arkusz 140, karta M-469.219.

E-mail kontaktowy: gdpr@logiscenter.com

Podanie przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub formularza kontaktowego, a także podczas przeglądania Strony Internetowej, jest dobrowolne, jednakże brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem dostępu do poszczególnych usług świadczonych przez Spółkę

Użytkownicy w każdym wypadku zobowiązani są do podawania danych osobowych zgodnych z prawdą, kompletnych, aktualnych i autentycznych, a Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług Użytkownikom podającym fałszywe dane, niezależnie od możliwości podjęcia innych stosownych środków prawnych.

Spółka przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Personalia, takie jak imię i nazwisko.
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres korespondencyjny czy numer telefonu.
 • Informacje o aktywności Użytkowników na naszej Stronie Internetowej.
 • Uwagi przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Dane bankowe lub dotyczące kart kredytowych.

LOGISCENTER pragnie przetwarzać wszystkie otrzymane dane osobowe w sposób zgodny z prawem, dlatego przetwarzamy twoje dane w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Poniżej podajemy cele, w jakich Spółka przetwarza dane osobowe i odpowiadające im podstawy prawne:

 • LOGISCENTER używa danych osobowych w związku ze świadczeniem swoich usług, takich jak wysyłka towarów wybranych i zakupionych przez Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do świadczenia przez Spółkę usług i wykonywania umów pomiędzy Spółką a Użytkownikami, którzy zamawiają usługi LOGISCENTER. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda swoich danych, Spółka nie jest w stanie świadczyć takich usług.
 • LOGISCENTER może korzystać z danych osobowych także w celach związanych z obsługą i odpowiadaniem na ewentualne prośby, skargi, sugestie lub pytania Użytkownika. Spółka uważa, że ma interes prawny w przetwarzaniu danych osobowych w zakresie pozwalającym na poprawę jakości jej usług i obsługi Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych może również być konieczne do spełniania próśb i wniosków Użytkowników.
 • Spółka może korzystać z danych Użytkowników w celu nawiązania kontaktu z nimi i informowania ich o nowościach w ofercie produktów i usług świadczonych przez Spółkę. Takie informacje kierowane są tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika na ich przesyłanie, chyba że dany Użytkownik jest już klientem LOGISCENTER lub istnieje inny stosunek umowny pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, ponieważ w takim wypadku LOGISCENTER przyjmuje, że ma interes prawny w przetwarzaniu danych w związku z oferowaniem produktów lub usług podobnych do tych, które były już przedmiotem umów zawieranych z danym Użytkownikiem. LOGISCENTER zawsze daje możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, poprzez skorzystanie z prostej i bezpłatnej procedury udostępnionej wraz z treścią każdej z informacji handlowych wysyłanych Użytkownikom.
 • LOGISCENTER może przetwarzać dane bankowe lub dane kart kredytowych swoich klientów w związku z pobieraniem płatności za świadczone usługi. Podstawę przetwarzania takich informacji stanowi stosunek umowny łączący LOGISCENTER z klientami.
 • Działając na podstawie swojego interesu prawnego, LOGISCENTER może również korzystać z zebranych danych do analiz mających na celu poprawę jakości obsługi i produktów oferowanych Użytkownikom.

Poprzez akceptację treści Noty Prawnej tej Strony Internetowej oraz niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik oświadcza, że przeczytał i rozumie warunki korzystania ze strony i treść Polityki Prywatności, oraz jednoznacznie i wyraźnie akceptuje ich zastosowanie w zakresie dotyczącym korzystania przez niego i przeglądania Strony Internetowej oraz świadczenia związanych z tym usług.

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności w sposób w niej opisany.

Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Spółki o wszelkich zmianach w zakresie podanych danych i każdorazowo odpowiada za prawdziwość i dokładność podawanych danych

Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług, wyrejestrowania i usunięcia treści przekazywanych przez Użytkowników podających dane fałszywe lub niekompletne, niezależnie od możliwości dochodzenia innych przysługujących jej w takim wypadku roszczeń. Powyższe w żadnym wypadku nie oznacza, że Spółka bierze odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek podania fałszywych lub nieprawdziwych danych lub przesłania nieodpowiednich treści, za które odpowiada wyłącznie Użytkownik.

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej mogą być przekazywane stronom trzecim, które wspierają Spółkę w świadczeniu usług przez platformę do dokonywania płatności. LOGISCENTER korzysta z usług stron trzecich w celu pobierania i procesowania płatności dokonywanych przez Użytkowników.

Niektóre z tych firm zbierają na przykład dane kart kredytowych lub debetowych Użytkowników (takie jak rodzaj i data ważności karty), poza innymi danymi finansowymi potrzebnymi do procesowania płatności.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników może też uzyskiwać upoważniony personel Spółki oraz strony trzecie i współpracownicy świadczący usługi na rzecz Spółki, w celach związanych ze świadczeniem usług oraz stosunkami umownymi i/lub przedumownymi z Użytkownikami. W przypadkach, w których zezwala się na dostęp do danych osobowych firmom współpracującym, podlega on warunkom stosownych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka może korzystać do przetwarzania wybranych danych osobowych z usług innych podmiotów przetwarzających, także zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wobec powyższego możliwe jest przekazywanie danych osobowych za granicę, do krajów, co do których Unia Europejska uważa, że nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego poziomu ochrony danych. Ich przepisy mogą nie gwarantować takich samych praw lub może nie istnieć w nich organ nadzoru właściwy w zakresie ochrony danych i uprawniony do rozpatrywania skarg.

Niezależnie od powyższego, w przypadku udostępniania danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przekazywanie danych do innego kraju podlegało pod odpowiednie gwarancje opisane w stosownych przepisach, takie jak podpisanie klauzul o ochronie danych.

Spółka może również ujawniać pozyskane dane osobowe w określonych przypadkach, w których jest to wymagane stosownymi przepisami bądź na żądanie właściwych organów władzy.

Spółka gromadzi dane osobowe Użytkowników w zakresie koniecznym do osiągnięcia celów, dla których zostaly pozyskane i w oparciu o odpowiednią podstawę prawną ich przetwarzania. Spółka przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres trwania stosunku umownego i/lub handlowego z Użytkownikiem, o ile ten nie skorzysta z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i/lub prawa ich usunięcia. W takich przypadkach Spółka odpowiednio blokuje dane i zaprzestaje korzystania z nich, mogą one natomiast być konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z dowolnego rodzaju odpowiedzialności sądowej, prawnej czy umownej związanej z ich przetwarzaniem, w związku z którą może być konieczne ich odzyskanie.

Użytkownik może w dowolnym momencie i/lub kiedy uzna to za stosowne, skorzystać z przysługujących mu praw dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia i bycia zapomnianym, poprzez skierowanie wiadomości na adres e-mail podany w tym celu: gdpr@logiscenter.com; do wiadomości należy załączyć kopię paszportu lub dokumentu tożsamości osoby, której dane dotyczą, a w temacie wiadomości w wyraźny sposób podać rodzaj sprawy:

 • Prawo dostępu do danych: Masz prawo dowiedzieć się, które z twoich danych osobowych przetwarza Spółka, w jakich celach, w jaki sposób je pozyskano i czy były udostępniane stronom trzecim.
 • Prawo do sprostowania danych: Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych; we wniosku należy podać, które dane powinny zostać zmienione.
 • Prawo do usunięcia danych: Prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są w nieodpowiednim lub nadmiernym zakresie.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach lub w związku z konkretnym celem przetwarzania, na przykład w hipotetycznym przypadku używania twoich danych do celów reklamowych lub poszukiwania klientów, albo w przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu podjęcia dotyczącej ciebie decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Możesz otrzymać swoje dane osobowe w zorganizowanym i powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, a także przekazać je innemu administratorowi, w miarę możliwości technicznych.
 • Prawo do bycia zapomnianym: Możesz wnieść o niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych w odpowienich przypadkach, takich jak nieuprawnione przetwarzanie danych lub ustanie celu, w związku ktorym dane były pozyskiwane lub przetwarzane.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, celem dostosowania jej treści do znowelizowanych przepisów prawa lub aktualnego orzecznictwa, a także do odpowiednich praktyk branżowych i/lub handlowych. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności, a w razie potrzeby, również poproszeni o wyrażenie stosownej zgody. Brak zgody Użytkownika może skutkować brakiem możliwości dalszego świadczenia mu usług przez Spółkę.

Spółka przetwarza twoje dane osobowe w sposób całkowicie poufny. Wdrożyliśmy również rozwiązania techniczne i organizacyjne, dostosowane do rodzaju pozyskiwanych danych, gwarantujące bezpieczeństwo twoich danych osobowych i chroniące je przed zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym dostępem lub wprowadzeniem niedozwolonych zmian. Przy wprowadzaniu środków bezpieczeństwa wzięliśmy pod uwagę kryteria takie jak zakres, kontekst i cele przetwarzania danych, stan rozwoju technologicznego i istniejące zagrożenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z naszą Polityką Prywatności, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem gdpr@logiscenter.com. Jeżeli uważasz, że twoje prawa nie są należycie chronione, masz prawo wniesienia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, której dane kontaktowe podajemy poniżej: Numery telefonu: 901 100 099 91.266.35.17; Adres korespondencyjny: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; biuro obsługi elektronicznej: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ i strona internetowa: www.agpd.es

No, thanks

Logiscenter in the world