• 22307 18 15
  09:00 - 19:00 Zadzwoń do ekspertów od kodów kreskowych!
 • Kontakt
 • Chat
 • Moje konto

Nota Prawna

Logiscenter: Nota Prawna

Niniejsza Nota Prawna określa warunki korzystania ze strony intenetowej zlokalizowanej pod adresem domeny www.logiscenter.com i wszelkich powiązanych z nią subdomen (dalej jako "Strona Internetowa"), które GRUPO LOGISCENTER, S.L. (dalej "LOGISCENTER" lub "Spółka") udostępnia nieodpłatnie swoim użytkownikom (dalej "Użytkownicy").

Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej są równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i bezwarunkową akceptacją warunków określonych niniejszą Notą Prawną ("Warunki Użytkowania"). Dlatego zalecamy Użytkownikom uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania oraz z wiadomościami, instrukcjami i ostrzeżeniami udzielanymi im podczas przeglądania Strony Internetowej, ponieważ są zobowiązani do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na ich postanowienia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

LOGISCENTER zastrzega sobie prawo do zmieniania lub aktualizowania Warunków Użytkowania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, z przyczyn podyktowanych przepisami prawa, z przyczyn technicznych, w związku ze zmianami w zakresie oferowanych usług lub w związku z decyzjami strategicznymi, poprzez zmianę lub aktualizację tekstu udostępnionego Użytkownikom w niniejszych Warunkach Użytkowania; dlatego też zalecamy Użytkownikom ich okresowe sprawdzanie.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej oraz wypisać się z wszelkich rejestrów lub list wysyłkowych powiązanych ze Stroną Internetową. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian w Warunkach Użytkowania jest równoznaczne z ich akceptacją.

Właścicielem tej Strony Internetowej jest GRUPO LOGISCENTER, S.L., CIF B85538601, siedzibą pod adresem: Calle Fuerteventura, 4, planta 2, oficina 8, San Sebastián de los Reyes (Madrid), kod pocztowy 28700; spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, tom 26.059, arkusz 140, karta M-469.219.

E-mail kontaktowy: gdpr@logiscenter.com

Za pośrednictwem swojej Strony Internetowej LOGISCENTER udostępnia informacje o Spółce i umożliwia Użytkownikom wybór produktów z szerokiej oferty artykułów, przeznaczonych głównie do druku, identyfikacji automatycznej i odczytu danych.

Dostęp do Strony Internetowej i jej przeglądanie są bezpłatne. Niektóre z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej mogą podlegać szczególnym warunkom korzystania, politykom i/lub instrukcjom, które w takich wypadkach zastępują lub uzupełniają niniejsze Warunki Użytkowania.

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony Internetowej w sposób odpowiedni i zgodny ze stosownymi przepisami prawa i niniejszymi Warunkami Użytkowania.

Użytkownicy nie mogą:


 • Korzystać ze Strony Internetowej w sposób niedozwolony lub w celu dokonania oszustwa.
 • Próbować ani uzyskiwać dostępu do zastrzeżonych zasobów Strony Internetowej.
 • Podszywać się pod innych Użytkowników lub osoby trzecie, nękać innych Użytkowników, ani korzystać ze Strony Internetowej i jej możliwości w sposób obraźliwy, szkodliwy, sprzeczny z prawem, zasadą dobrej woli, normami moralnymi i porządkiem publicznym.
 • Korzystać ze Strony Internetowej do celów nielegalnych i sprzecznych z postanowieniami niniejszych Warunków Użytkowania, naruszający prawa i interesy osób trzecich lub mogący w jakikolwiek sposób doprowadzić do uszkodzenia, zatrzymania działania, przeciążenia lub uniemożliwienia normalnego korzystania ze Strony Internetowej.
 • Powodować uszkodzeń systemów należących do LOGISCENTER lub stron trzecich, a w szczególności, przesyłać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych, ani żadnych innych systemów czy oprogramowania mogącego powodować uszkodzenia systemów LOGISCENTER lub stron trzecich.
 • Próbować uzyskać dostęp, używać i/lub zmieniać danych LOGISCENTER, osób trzecich lub innych Użytkowników
 • Stosować technik inżynierii odwrotnej, czy używać jakichkolwiek innych technik w celu rozszyfrowania czy dekompilacji kodu źródłowego Strony Internetowej lub dowolnego innego elementu podlegającego ochronie praw autorskich lub praw własności intelektualnej czy przemysłowej
 • Zmieniać lub próbować zmieniać treści Strony Internetowej, ani działać w sposób zmierzający do zmiany jej wyglądu lub funkcji.
 • Próbować uzyskać dostęp i/lub korzystać z kont poczty elektronicznej innych Użytkowników i/lub zmieniać treść ich wiadomości.

LOGISCENTER nie gwarantuje dostępności ani ciągłości działania Strony Internetowej. W związku z powyższym, LOGISCENTER w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez:


 • Brak dostępu lub możliwości korzystania ze Strony Internetowej
 • Przerwy w działaniu Strony Internetowej lub awarie informatyczne, awarie sieci telefonicznej, brak połączenia, opóźnienia lub blokady spowodowane usterkami lub przeciążeniami linii telefonicznych, centrali danych, sieci internetowej lub innych systemów elektronicznych.
 • Błędy lub opóźnienia w dostępie do Strony Internetowej po stronie Użytkownika podczas wprowadzania danych w formularzu, spowolnienia lub dowolne inne nieprawidłowości, jakie mogą się pojawić z powodu problemów z połączeniem sieciowym, w przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej oraz wszelkich innych nieprzewidzianych zdarzeń, niezależnych od woli LOGISCENTER.
 • Wszelkiego rodzaju straty i szkody powstałe w związku z dostępem i korzystaniem ze Strony Internetowej, w tym, ale nie jedynie, te powstałe w systemach informatycznych lub spowodowane wirusami i/lub cyberatakami.
 • Niezgodne z prawdą, niekompletne lub nieaktualne informacje pochodzące z innych źródeł.
 • Inne szkody spowodowane przez osoby trzecie przez nieuprawnione ingerencje, poza kontrolą LOGISCENTER.

LOGISCENTER nie gwarantuje nieobecności wirusów, ani innych elementów na Stronie Internetowej, wprowadzonych w sposób niekontrolowany przez osoby trzecie w sprzęcie lub oprogramowaniu Użytkownika lub w dokumentach elektronicznych i folderach zgromadzonych w jego systemach. Wobec powyższego, LOGISCENTER w żadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek szkody o dowolnym charakterze, powstałe na skutek obecności wirusów lub innych elementów powodujących zakłócenia w działaniu sprzętu lub oprogramowania, dokumentach elektronicznych lub folderach Użytkownika.

LOGISCENTER nie gwarantuje, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą mogły zapoznać się z warunkami i okolicznościami korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników. W związku z powyższym, LOGISCENTER w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody powstałe na skutek takiego nieuprawnionego dostępu do informacji.

Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, Użytkownicy oświadczają, że zwalniają LOGISCENTER z odpowiedzialności wobec jakichkolwiek roszczeń przeciwko Spółce, spółce macierzystej, kadrze kierowniczej, wspólnikom, pracownikom, prawnikom i agentom, powstałej na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania lub któregokolwiek z przepisów prawa mających zastosowanie w przypadku naruszenia praw osób trzecich.

LOGISCENTER odpowiada wyłącznie za szkody poniesione przez Użytkowników na skutek działania umyślnego lub oczywistego zaniedbania ze strony LOGISCENTER, w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, świadczeniem usług za jej pośrednictwem, a także w związku z wykorzystaniem jej zawartości, narzędzi i funkcji.

LOGISCENTER nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, z których można uzyskać dostęp do tej Strony Internetowej, bądź stron, do których można uzyskać dostęp z tej strony, za pośrednictwem poszczególnych łączy (linków). Wobec powyższego, LOGISCENTER nie ponosi odpowiedzialności ani za treść informacji zawartych na innych stronach, ani za żadne ewentualne skutki ich wykorzystania. Łącza takie umieszczamy dla wygody Użytkowników, a ich obecność na stronie w żadnym wypadku nie może być interpretowana jako zgoda lub wspieranie przez nas treści zawartych na stronach internetowych, do których prowadzą. Nie udzielamy żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji w zakresie prawdziwości, własności, ważności lub zgodności z prawem którejkolwiek ze stron internetowych, do których prowadzą łącza, ani ich zawartości.

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia zauważy, że treści, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem łączy umieszczonych na tej Stronie Internetowej, są niezgodne z prawem, mają charakter sprzeczny z normami moralnymi lub porządkiem publicznym, powinien poinformować o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gdpr@logiscenter.com.

W przypadku poniesienia przez LOGISCENTER, przedsiębiorstwa z jej grupy lub jakąkolwiek inną osobę biorącą udział w tworzeniu, produkcji i rozpowszechnianiu tej Strony Internetowej jakiejkolwiek szkody, straty lub kosztów (w tym ewentualnych kosztów wynagrodzenia prawników i pełnomocników procesowych), na skutek nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania, Użytkownik taki zobowiązany jest do zadośćuczynienia za wszelkie spowodowane szkody.

Powyższy zapis ma zastosowanie szczególnie, ale nie jedynie, w przypadku wystąpienia przez stronę trzecią z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko LOGISCENTER lub któremukolwiek z przedsiębiorstw grupy, do której należy, na skutek naruszeń, jakich dopuścił się Użytkownik. LOGISCENTER i przedsiębiorstwa z jej grupy mogą dochodzić od Użytkownika zwrotu wszelkich kosztów, wydatków lub odszkodowań wynikających z jego działań, o ile takie koszty, wydatki i odszkodowania spowodowane są nieprzestrzeganiem przez Użytkownika niniejszych Warunkami Użytkowania.

Niniejsza Strona Internetowa jest własnością LOGISCENTER. Jej zawartość (w tym, między innymi, kod źródłowy, znaki towarowe, obrazy, ikony, projekty i szata graficzna) są chronione przepisami prawa hiszpańskiego, unijnego i międzynarodowego, prawami autorskimi, prawami do zarejestrowanych znaków towarowych i pozostałymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej przysługującymi LOGISCENTER, spółkom z grupy lub stronom trzecim. Możliwość korzystania z niniejszej Strony Internetowej w żadnym wypadku nie oznacza, ani nie może być interpretowana jako udzielenie zgody lub żadnego rodzaju licencji w odniesieniu do takich treści i praw.

Wybrane nazwy handlowe, znaki towarowe, logotypy, slogany i inne materiały umieszczone na tej Stronie Internetowej zostały zastrzeżone przez LOGISCENTER lub inne podmioty. Użytkownikom nie zezwala się na używanie żadnego z tych elementów, które pozostają własnością LOGISCENTER lub innych podmiotów.

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, opracowywania lub publikowania, a także wszelkiego rodzaju udostępniania całości lub części zawartości Strony Internetowej, oraz ogólnie wszelkiej eksploatacji całości lub części zawartych na niej treści (obrazów, tekstów, projektów, wykazów, kształtów, itp.), a także ewentualnych baz danych zawartych na Stronie Internetowej oraz wszelkich innych elementów podlegających ochronie na mocy obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Użytkownikom w żadnym wypadku nie zezwala się na eksploatację lub wykorzystywanie do celów komercyjnych, pośrednio lub bezpośrednio, w częściowym lub pełnym zakresie, żadnych treści znajdujących się na Stronie Internetowej, a także na dokonywanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, pokazywanie, reklamowanie, sprzedaż i/lub udzielanie licencji do jakichkolwiek treści ze Strony Internetowej, bądź tworzenie ich opracowań, bez uprzedniej pisemnej zgody LOGISCENTER oraz, jeśli dotyczy, ich właściciela. Żadne pozwolenie lub licencja dotyczące Strony Internetowej i jej zawartości w żadnym wypadku nie oznacza zrzeczenia się, przekazania lub cesji żadnego z wyżej wymienionych praw, w częściowym czy pełnym zakresie.

Użytkownicy mogą drukować kopie pojedynczych stron wyświetlanych w ramach Strony Internetowej, o ile robią to na użytek własny i niekomercyjny, z zachowaniem w niezmienionej formie oznaczeń odnoszących się do praw autorskich, zarejestrowanych znaków towarowych i wszelkich innych oznaczeń odnoszących się do praw przysługujących LOGISCENTER lub stronom trzecim. Wykonywanie innego rodzaju kopii w formie elektronicznej, papierowej lub innej, jest bezwzględnie zabronione.

LOGISCENTER zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze postępowania cywilnego i karnego, na podstawie przepisów prawa hiszpańskiego i przepisów innych państw, wszelkich przysługujących jej roszczeń wynikających z naruszenia uzgodnionego sposobu korzystania i/lub nieuprawnionego korzystania z jej własności intelektualnej i przemysłowej.

Do przeglądania i korzystania z określonych usług dostępnych na tej Stronie Internetowej może być wymagane podanie przez Użytkowników danych osobowych. LOGISCENTER przetwarza tego typu informacje w sposób zgodny ze stosownymi przepisami prawa i polityką prywatności, która stanowi część niniejszych Warunków Użytkowania.

Podczas przeglądania Strony Internetowej stosowane są pliki cookies, których użycie regulują stosowne przepisy prawa oraz polityka cookies LOGISCENTER, stanowiąca część Polityki Prywatności.

W związku z tym, informujemy, że cookies to niewielkie informacje zapisywane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego Stronę Internetową, w których gromadzone są informacje dotyczące korzystania ze strony.

LOGISCENTER może wysyłać powiadomienia na adres e-mail lub na numer telefonu podany przez Użytkownika.

Użytkownicy nie mogą przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania bez uprzedniej zgody LOGISCENTER wyrażonej na piśmie. LOGISCENTER może dokonywać cesji na rzecz dowolnego podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej, na terytorium całego świata, a także na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu będącego jej następcą prawnym lub wstępującego w jej prawa pod dowolnym tytułem.

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią porozumienie zawierane pomiędzy każdym z Użytkowników, a LOGISCENTER. Jeżeli którekolwiek z ich postanowień zostanie uznane przez właściwy organ za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie domyślnie interpretowane w brzmieniu najbliższym pierwotnej intencji takiego postanowienia. Uznanie jednego lub kilku z postanowień za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Jeżeli LOGISCENTER nie wymaga ścisłego przestrzegania któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania, nie oznacza to, ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się żądania jego ścisłego przestrzegania w przyszłości.

Niniejsze Warunki Użytkowania sporządzono w języku hiszpańskim. Użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby wersją wiążącą była wersja w języku hiszpańskim. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu udostępniane są jedynie dla wygody Użytkowników.

Ta Strona Internetowa, jej zawartość i świadczone za jej pośrednictwem usługi, stosunki pomiędzy jej Użytkownikami a LOGISCENTER, a także niniejsze Warunki Użytkowania, podlegają prawu hiszpańskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy obowiązującego prawa wymagane jest zastosowanie się do innych przepisów.

Wszelkie sprawy i spory wynikające lub związane z tą Stroną Internetową, jej zawartością i świadczonymi za jej pośrednictwem usługami, stosunki pomiędzy jej Użytkownikami a LOGISCENTER, a także niniejsze Warunki Użytkowania, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych w Madrycie; z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy obowiązującego prawa wymagane będzie poddanie ich pod rozstrzygnięcie innych sądów, na przykład właściwych miejscowo dla siedziby Użytkownika; taki wymóg będzie bezwzględnie respektowany.

No, thanks

Logiscenter in the world